Rašytinio paveldo fondas - Religija. Teologija.

 

Aleksa, Pijus (1894-1958)
Marijos žodis Fatimoje / P. Aleksa. - Chicago (Ill.) : Lietuvių katalikų spaudos d-ja, 1951. - 128 p. : iliustr.
Garbė Marijai : gegužės mėnesyje pamaldos : Švenčiausiosios Marijos Panos pagarbinimui. - Kaunas, 1906. - 78 p.

Balvočius, Jonas (1842-1915)
Sodžioniu teologija : pritaikinta prie sodiečių nuomonės / parašė J. Gerutis [J. Balvočius]. - Antra laida. - Shenandoah, Pa. : Kun. A. Miluko išleidimas, 1908 ("Zvaigzdes" sp.). - 285, [2] p.

Danielius, Juozas (1885-1968)
Mišių paslaptis : apologet. liturginė studija / J. Danielius. - London, 1959, [s.a.]. - 77 p.

Ivinskis, Zenonas (1908-1971)
Lauryno Ivinskio lenkų-lietuvių kalbų žodynas / [parengė Ona Kažukauskaitė]. - Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2010 (Vilnius : Petro ofsetas). - XLVI, 523 p. : faks. ; 32 cm + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM). - Bibliogr. įž. str. gale. - Tiražas 300 egz. - ISBN 978-609-411-052-8 (įr.)
Kn. taip pat: Lauryno Ivinskio lenkų-lietuvių kalbų žodynas / Ona Kažukauskaitė, p. IX-XXV. Słownik polsko-litewski Wawrzyńca Iwińskiego jako źródło do badań nad polszcyzną litewską / Małgorzata Kilar, p. XXVI-XLII

Krupavičius, Mykolas (1885-1970)
Krikščioniškoji demokratija / M. Krupavičius. - Stuttgart : Lux, 1948. - 163, [1] p. - (Tėvynės sargo biblioteka ; nr. 2)

Lacordaire, Henri-Dominique (1802-1861)
Ji labai mylėjo / iš Lacordaire'o raštų paruošė Povilas Jakas. - Kaunas : Pavasaris, 1937. - 154, [1] p. - Bibliogr. išnašose

Leo : XIII (1810-1903), Papa (Leonas)
Popiežiaus Leono XIII enciklika Humanum genus apie masonus / išvertė K.A.S. - Chicago : K.A.S., 1959. - 29 p. - Papild. antr. p. antr.: Enciklika apie masonus.

Lemoyne, Jonas
Šv. Jonas Bosko : jo asmuo, darbai ir auklyba / Jonas Lemoyne ; prakalbą parašė M.Reinys. - Crown Point : Lietuvių saleziečių leidinys, 1956. - 755 p. : iliustr. - Vardų r-klė: p. 741-752. - : 7 Lt
Lietuvos jėzuitai : praeitis ir dabartis / red. T.B. Markaitis. - Putnam : Tėvai Jėzuitai, 1957. - 79 p. : iliustr. - : 1 Lt
Mažvydas : seniausieji lietuvių kalbos paminklai iki 1570 metams / spaudai parūpino Jurgis Gerullis. - Kaunas : Švietimo ministerijos leidinys, 1922. - XXXV, p.161-592 : faks., gaid. - (įr.)

Marden, Orison Swett (1848-1924)
Jėga sveikata gerovė / Orisson Svett-Marden. - Kaunas, 1927. - 144 p. - (įr.)
Pasikalbėjimas apie laimę / iš lenkų kalbos vertė Lapuga. - Kaunas : Švento Kazimiero draugija, 1915 (Kaunas : S. Banaičio sp.). - 32 p. - (Švento Kazimiero draugijos leidinys ; nr. 179)

Πλάτων (Platonas)
Puota ; Faidonas / Platonas ; iš graikų kalbos vertė M. Račkauskas ; invadą parašė V. Sezemanas. - [Kaunas] : Švietimo m-jos Knygų leidimo komisija, 1935 (Klaipėda : "Ryto" b-vės sp.). - XXXIX, 256 p. - (Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos leidinys ; nr. 468). - Virš. aut. nenurodytas. - Viršelio antr.: ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ
Sokrato gynimasis teisme, ir Kritonas / Platonas ; iš graikų k. vertė, invadą "Sokratas ir jo evangelija" parašė ir komentarus paruošė Vl. Šilkarskis. - Kaunas : Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisija, 1935. - 326 p. - (Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos leidinys ; nr. 467)

Sabaliauskas, Antanas (1905-1987)
Tūkstančio paslapčių šalyje : (fakirų žemėje) / K.A. Sabaliauskas. - 2-oji laida. - Kaunas : Šv. Kazimiero d-ja, 1939. - 261, [1] p. : iliustr. - (Šv. Kazimiero draugijos leidinys ; nr. 729). - : 2 Lt
Tūkstančio paslapčių šalyje : (fakirų žemėje) / K.A.Sabaliauskas. - 2-oji laida. - Kaunas : Šv. Kazimiero draugija, 1939. - 261, [1] p. - (Šv. Kazimiero draugojos leidinys ; nr. 729)
Nuo Imsrės iki Orinoko per Fakirų žemę : lietuvio misijonieriaus atsiminimai, įspūdžiai, pergyvenimai Europoje, paslaptingojoj Indijoje ir Pietų Amerikoje / Antanas Sabaliauskas. - [Brooklyn (N.Y.)] : Venta, 1951 (Schweinfurter Druck. und Verl.-Anst.). - 225 p., [1] portr. lap. : . - Edmundo Jasiūno biblioteka (98/31185). - : 4Lt

Skruodys, Jonas (1882-1935)
Religijų istorija / K.I.Skruodys. - Vilnius : "Švyturio" sp., 1920. - 266 p. - (Lietuvių mokslo draugijos leidinys)
Šv. Kazimieras, 1458-1484 / Zenonas Ivinskis. - New York : [s.n.], 1955. - 222 p., [36] iliustr. lap. : iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr.: p.185-198. - : 5 Lt
Trims dienoms rekolekcijų vadovėlis : su rytmetinėmis ir vakarinėmis, prieš ir po meditacijų maldomis, meditacijomis ir tam tikrais aktais. - Kaunas, 1906. - 91 p.

Valkūnas, Leonas (1900-1954)
Didis valdovas ir Lietuva / Leonas Valkūnas. - London : Šaltinis, [1964]. - 16 p. : iliustr. - Atsp. iš "Šaltinio" 1963 m. 5-6 nr., 1964 m. 1 nr. - : 50 ct
Calendarium pro clero dioecesis Vilnensis in annum domini ... - Vilnae : Typ. V. Kopeć, [1912-1915]. - kn. - 1915 m. leid. turi gretut. antr. rus.: Календарь для духовенства Виленской епархии. - Skelb. duom.:1914-1916 m.: Vilnae: Typ. A. Rutkowsi
Die Bibel oder die ganze heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Ubersetzung D. Martin Luthers : neu durchgesehen nach dem vom Deutschen Evangelischen Kirchenausschus genehmigten Text. - Kleinoktav-Ausgabe. - Stuttgart : Privileg. Württemb. Bibelanstalt, 1940. - 1042, [10] p. : iliustr., [4] iliustr. lap.

Vasiliauskas, Pranciškus (1871-1955)
Mano sielos atgarsiai / Pr. Vasiliauskas (Meškuitis). - [Čikaga : s.n.], 1943. - 248, [1] p. : portr. - Antroji trilogijos knyga.