KRAŠTOTYROS KNYGOS

Šuškevičius Kazimieras

KNYGNEŠYS

Gimė 1874 m. Garliavos valsč., Kauno apskr.

Mokėsi Veiverių mokytojų semina¬rijoje. Iš jos 1891 m. pašalintas už lietuvišką veiklą.
Jis - varpininkas, lietuviškos spaudos platintojas. Išvykęs į Petrapilį, palaikė ryšius su V. Kudirka ir "Varpu". 1903 m. įkūrė Mažaturčių lietuvių savitarpio pagalbos draugiją. 1904 m. buvo su¬imtas, 1905 metais - antrą kartą areš-tuotas ir Vilniuje kalėjo iki 1905 m. spalio 17 d. Rašė į "Varpą", "Ūkininką", "Vie¬nybę", "Vilniaus žinias", "Šaltinį" ir kitus leidinius. Parvažiavęs iš Pe¬terburgo į tėviškę, kaimynams dali¬jo atsišaukimus. Buvo įskųstas, 1904 m. liepos 14 d. jam užvedė bylą. Pa¬rašė ir išleido knygas: "Baltarusiai ir jų tautinis atgimimas" (1909), "Trumpas pasakojimas apie bites ir medų" (1909), "Pagalbinė tarptau¬tinė kalba" (1909).

Mirė 1914 m. birželio 16 (29) Kaune.


Jonas Staniulis

KNYGNEŠYS

Gimė 1863 m. Podetiškių km., Garliavos valsč., Kauno apskr. 

Prisidengdamas kankliavimu, lietuviškas knygas platino Garliavos apylinkėse, nuveždavo jų Kauno kunigų seminarijos klierikams.

Mirė 1939 m. 

Sikorskienė Monika

ScanImage399

MEDICINOS SESUO

Gimė 1904 m. Suvariškiuose, Rokiškio apskrityje.

Baigusi gimnaziją atvyko į kauną, kiek vėliau apsistojo Garliavoje. Įsidarbino Gervės arbatinėje. Garliavoje susipažino su inžinieriumi  Antanu Sikorskiu. Monika Sikorskienė tapo legendine Garliavos krašto pribuvėja, įkalbėta daktaro Roko Šliūpo, baigė Kauno Raudonojo Kryžiaus mokyklą ir įgijo profesionalios akušerės specialybę. Įsidarbino Garlioavos sveikatos punkte ir dirbo iki 1948 metų. 1948 m. Sikorskių šeimą ištrėmė į Sibirą, į Irkutsko sritį.  Čia ji buvo įdarbinta vietiniame medicinos punkte, dirbo akuišere, priimdavo gimdymus. Grįžę iš Sibiro, atgavo savo seną namą ir jame apsigyveno. 

Mirė 2002 m., sulaukusi 98 metų. Palaidota šalia vyro Antano Jonuąių kapinėse.

Lit. ir nuotr. iš  knygos: Garliava: laikas ir žmonės : monografija / Inga Stepukonienė ; Pasaulio lietuvių centras. - Kaunas : Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2016.

Liutkus Kazys

KNYGNEŠYS

Gimė 1866 m. Padauguvoje.

Padauguvoje  ir gyveno. Lietuvišką spaudą platinti paskatino sesuo Regina Liutkutė-Asanavičienė.

K. Liutkus knygnešius remdavo ir pinigais.

Mirė 1926 m. Palaidotas senosiose Vilkijos kapinėse.


Antanas Palubenskas

KNYGNEŠYS

Gyveno Pagirių kaime (anksčiau vadintas Paliesiais), Čekiškės valsčiuje, kur turėjo sodybą. Daug metų buvo eigulys. Apie 1880 m. nutarė persikelti į Vilkiją. Už sutaupytus pinigus nusipirkęs 5 ha smiltyno, pasistatė naują namą ir jame apsigyveno su dviem dukromis Marijona (g. 1855 m.) ir Elžbieta (1860 m.).
Antanas Palubenskas priklausė slaptai kunigų M. Sederevičiaus ir K. Marcinkevičiaus spaudos platintojų grupei, kuri Vilkijos apylinkėse vadinta Sidabražolės vardu. Palubenskas palaikė nuolatinius ryšius su sielininkais, kurie jam tiekdavo nelegalius lietuviškus spaudinius. Palaidotas Pagirių kapinėse. Seserys Palubenskaitės buvo labai religingos ir abi davusios įžadus netekėti. Vilkijoje abi seserys tapo daraktorėmis. Palubenskų namuose susirinkusius vaikus mokė katekizmo, lietuviškai skaityti ir rašyti. Vietinių gyventojų liudijimu, į Palubenskų namus susirinkdavo daugiau kaip pusšimtis vaikų, norinčių įgyti mokslo ir tikėjimo pradmenų. Vaikų mokymu daugiau užsiimdavo Elžbieta, o Marijona Vilkijos miestelyje ir apylinkėse platino religinio turinio knygas ir lietuviškus laikraščius. Šią mokyklą globojo Vilkijos bažnyčios parapijos kunigai, visokeriopai rėmė Jurbarko klebonas Kazimieras Marcinkevičius, kuris Palubenskaitėms atgabendavo ir draudžiamų lietuviškų laikraščių.
A.Palubensko paraginta, knygnešės keliu pasuko Regina Liutkutė-Asanavičienė, kilusi iš Padauguvos kaimo. R. Asanavičienė gimė 1842 m. Su knygnešiu Antanu Palubensku ją siejo artima giminystė. Jis taip pat išugdė ir knygnešę bei daraktorę Uršulę Murauskaitę. Uršulė buvo luoša mergaitė, kuria knygnešys susidomėjo ir priėmė į savo šeimą. Ji buvo išmokyta rašyti ir skaityti. Knygas labai mėgo. Vaikščiodama po kaimus, nešiodavosi dvigubo dugno pintinę. Iš jos patikimiems žmonėms dalydavo maldaknyges, knygas, laikraščius. Įsteigė daug „Gerojo Rožančiaus“ kuopelių. Tų kuopelių nariams kas mėnesį keisdavo paveikslėlius. Slapta mokė vaikus katekizmo, skaityti lietuviškai. Mirė 1934 m. Palaidota senosiose Vilkijos kapinėse. Pagal jos paskutinę valią ant kapo buvo pasodinta daug sidabražolių.

Lit.:http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/3-stepukoniene_3.pdf

Kiti apdovanojimai

„Aukso paukštė" 2020

Pučiamieji
Kauno rajono Babtų kultūros centro pučiamųjų instrumentų orkestras „Algupys“, vadovas Jonas Girnius

https://www.lnkc.lt/go.php/lit/Puciamuju-instrumentu-orkestrai/137599

„Aukso paukštė 2018“
Nominacija „Geriausias krašto folkloro ansamblis ir jo vadovas“

Kauno rajono Ramučių kultūros centro Neveronių laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Viešia“. Vadovė Jolanta Balnytė.

https://www.lnkc.lt/go.php/lit/Folkloro-kolektyvai/134357

„Aukso paukštė 2012“

Geriausia suaugusiųjų šokių grupė ir vadovas
Laureatai Garliavos kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Ąžuolas“ ir vadovė Zita Vaškelienė.

„Aukso paukštė 2002“

Gominacija GERIAUSIAS VAIKŲ FOLKLORO ANSAMBLIS IR VADOVAS –
Kauno rajono Domeikavos vidurinės mokyklos vaikų folkloro ansamblis SERBENTĖLĖ
Vadovė Daiva BRADAUSKIENĖ 

„Aukso paukštė 2001“

Nominacija GERIAUSIAS VAIKŲ, JAUNIMO TEATRAS IR VADOVAS
no rajono Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos jaunimo dramos studija VAIDYBA
Režisierius Jonas DARAŠKEVIČIUS

„Aukso vainiko“ laureatai 2012 m.
Skulptorius Adolfas Teresius

Viešoji biblioteka ir padaliniai

Dienraštyje „Kauno diena“ 

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajono-gyventojai-vasara-perskaite-beveik-5-tukst-knygu-1047836
2021-10-18

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/dovana-kauno-rajono-pirmokams-knyga-apie-svajones-1047831
2021-10-18

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajono-vaiku-vasara-linksma-ir-turininga-1036755
2021-08-02

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/knygos-apie-knygnesyste-leidyba-pareme-kauno-rajono-savivaldybe-1030845
2021-06-19

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/biblioteku-veiklos-turini-nulemia-skaitytojas-1016288
2021-03-15

https://m.kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajono-viesosios-bibliotekos-virtualiojoje-erdveje-veiklu-ivairove-1006169
2021-01-11

Kauno rajono gyventojai nuotoliniu būdu turiningai leidžia laisvalaikį
2020-12-14

Kauno rajonui pažinti – virtualus žaidimas
2020-11-05

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka švenčia 65-metį: tai – ilgas kelias
2020-10-12

Kauno rajono vaikams – nemokamas kokybiškas užimtumas
2020-07-17

Vaikų užimtumui vasarą Kauno rajone – turininga programa
2020-05-27

Kauno rajono bibliotekų darbuotojai lankytojus vėl aptarnaus iš savo darbo vietos
2020-05-17

Kauno rajono viešojoje bibliotekoje – kilnojamoji paroda
2020-05-27 

V. Stančiauskienė: karantinas taikomas ir knygoms
2020-04-29

Kultūra Kauno rajone puoselėjama ir per karantiną
2020-04-29  

  

Regioninių naujienų platformoje „Etaplius“

Etaplius - „Python“ programavimo kalba Kauno rajono savivaldybė...

2021-03-16

https://www.etaplius.lt/uzgaveniu-sventes-edukacijos-ziema-ziema-bek-is-kiemo-kauno-rajone
2021-02-18

Kauno rajonui pažinti – virtualus žaidimas
2020 m. 

Vaikus vasarą praleisti pakvietė Kauno rajono biblioteka
2020 m. 

Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka švenčia 65-metį
2020 m.

  

Kauno rajono savivaldybės internetiniame puslapyje

https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/viesojoje-bibliotekoje-vyko-stovykla-rudens-spalvos/
2021-11-24

https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/kazio-borutos-namo-maketo-atidarymas/
2021-11-23

https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/juozo-gaizausko-knygos-pristatymas/
2021-11-11

https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/bibliotekos-stovykla/
2021-07-23

https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/dailyrascio-konkurso-laimetojai/
2021-05-14

https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/biblioteku-darbas-1/?fbclid=IwAR2qHL0rlyjggpZxS87a2MyU1b76FnwPO_J_UbZThaK1Eqa4mWA8d1MbIBA
2021-03-19

https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/karantino-metu-viesoji-biblioteka-rupinasi-gyventoju-uzimtumu/
2020-12-31

https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/kauno-rajono-savivaldybes-viesoji-biblioteka-sven%C4%8Dia-65-meti/
2020-10-07

Kauno regiono bibliotekų tinklaraštyje:

https://regionas.kvb.lt/2021/07/bibliotekoje-surmuliavo-stovykla-vasarok-linksmai-ir-turiningai/
2021-07-29

Kauno rajone pirmą kartą vyko Dailyraščio konkursas „LIETUVA, TĖVYNE MŪSŲ!“ - (kvb.lt)
2021-05-14

https://regionas.kvb.lt/
2021-02-18

Vaikų rudens atostogos bibliotekoje kitaip
2020-12-02 

Moksleivių kūrybinių darbų konkurso „Mano biblioteka kosmose“ baigiamasis virtualus renginys
2020-11-30 

„50 istorijos pėdsakų Kauno rajone“
2020-11-05

Viskas čia sukurta iš šviesos
2020-10-14

Edukaciniai užsiėmimai Kauno regiono bibliotekose
2020-08-11

Bendruomeninė iniciatyva „Garliakvietį šok“
2020-06-11

  

Naujienų portale „Kas vyksta Kaune“

Kviečia virtualiai pažinti 50 įspūdingiausių Kauno rajono objektų

Informaciniame tinklalapyje www.kaunieciams.lt

https://www.kaunieciams.lt/vaiku-rudens-atostogos-bibliotekoje-kitaip/

Kauno rajono paminklai - gydytojui Leonui Markeliui

149531220 207729214386363 550760385854450470 n

2012 m. prie Čekiškės poliklinikos pastatytas koplytstulpis, skirtas žymaus vietos gydytojo Leono Markelio 100-osioms gimimo metinėms.
Autorius Jonas Klizas

Nuotr. Inesos Krasauskienės

Kauno rajonas knygose – 2020

doc20210215192736 page-0001

Knygnešiai ir knygnešystė Pakaunės krašte/ Inga Stepukonienė.–Kaunas, 2020.

Kauno rajonas

Daugiau:

2021-10-21

https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/biruliskese-iskils-elektronines-prekybos-miestelis/

2021-10-20 

 https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/naujame-jonuciu-darzelyje-bus-mankstinama-vaiku-rega-klausa-ir-uosle-1048182

2021-10-18

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajono-savivaldybes-darbuotoju-sarase-naujos-pavardes-1047829

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/raudondvario-dvara-prieme-i-baltijos-valstybiu-dvaru-seima-1047826

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/sena-zapyskio-istorija-netrukdo-miesteliui-atsinaujinti-1047832

2021-10-16

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/vilioja-i-siurpo-fiesta-pakauneje-siaubo-parkas-1047530

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/zapyskyje-suplevesavo-pasventinta-suduvos-veliava-1047622

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/zapyskyje-dar-vienas-permainu-etapas-1047347

2021-10-11

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kviecia-kauno-rajono-savivaldybes-gyventojus-kreiptis-del-kuro-kompensaciju-1046806

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/metu-mokytojas-irklavimo-cempionu-treneris-1046802

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/socialinio-darbo-organizatore-janoniene-esame-savotiskos-gynejos-1046809

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/archeologu-aptikti-radiniai-liudija-zapyskio-istorija-teks-perrasyti-1046798

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/raudondvario-dvarui-tarptautinis-pripazinimas-1046949

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/pakaunes-gyventojams-netradiciniai-psichikos-sveikatos-stiprinimo-uzsiemimai-1047029

2021-10-09

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajonas-ir-zemes-ukio-ministerija-tarsis-kaip-sutrumpinti-sveiko-maisto-kelia-iki-vaiku-stalo-1046644

2021-10-06

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/zmones-guscioja-peciais-dviraciu-take-irengti-laiptai-1046031

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/karsciuojancius-pacientus-ragina-vykti-ne-i-poliklinikas-o-kreiptis-i-pakaunes-karsciavimo-klinika-1046110

2021-10-04

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajono-neigaliuju-bendruomenei-socialines-reabilitacijos-paslaugos-1045843

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/pakaunes-gyventojai-nuo-covid-19-bus-skiepijami-ir-poliklinikose-1045754

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/pastiprinimas-kauno-rajono-savivaldybeje-paskirti-nauji-skyriu-vedejai-pavaduotojai-1045756

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/slienavoje-diskusija-apie-miskininkyste-saugomose-teritorijose-1045836

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/tradicineje-sventeje-mokytojams-pagerbti-daugiau-jaunu-veidu-1045828

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-tvirtoves-iii-forte-permainos-isrinkta-idomiausia-projektine-ideja-1045830

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/paprastas-ir-kuklus-gyvenimo-budas-padovanojo-100-metu-1045832

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/brugmansiju-karaliumi-tituluojamas-v-agurkis-tapo-konkurso-nugaletoju-1045852

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/policijos-diena-raudondvaryje-pareigunu-priesaika-apdovanojimai-ir-nuotaikingas-koncertas-1045839

2021-09-30

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/pasauline-sirdies-diena-kauno-rajone-iprasmino-sveikatingumo-programa-1045305

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/lapes-sieks-tapti-tvariu-miesteliu-1044777

2021-09-29

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/atidarytas-kauno-rajone-esantis-vienintelis-lietuvoje-moliugu-kiemas-1045095

2021-09-27

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajono-savivaldybes-biudzetas-padidejo-desimtadaliu-1044802

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/cekiskieciai-turi-tai-ko-seniai-nusipelne-1044755

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/raudondvario-pilyje-raudonas-kilimas-cempionams-1044757

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/nuteistuju-pagaminti-baldai-papuose-viesas-erdves-1044759

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/veikla-pradeda-naujos-kadencijos-mokiniu-taryba-1044763

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/eigirgaloje-nebeliko-padangu-savartyno-1044799

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/raudondvaryje-nuotaikingai-pamineta-socialiniu-darbuotoju-diena-1044765

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajono-bendruomenems-nauji-projektai-1044773

2021-09-23

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/jaucakiuose-iskilo-paminklas-zydu-genocido-aukoms-1044407

2021-09-15

https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/zydu-padekos-renginys/

2021-09-10

https://m.kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/uz-gerus-darbus-zydu-kulturai-bus-teikiami-kauno-gaono-medaliai-1042315

2021-08-12

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajono-savivaldybes-biudzetas-padidejo-desimtadaliu-1044802

2021-08-12

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/atidarytas-kauno-rajone-esantis-vienintelis-lietuvoje-moliugu-kiemas-1045095

2021-08-12

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/archeologu-aptikti-radiniai-liudija-zapyskio-istorija-teks-perrasyti-1046798

2021-08-12

https://www.etaplius.lt/medikai-isgelbejo-covid-19-sergancios-moters-namuose-pagimdyta-naujagimi

https://www.etaplius.lt/ryskeja-sitkunu-vizija

2021-08-02

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/k-skucas-nuzudytas-bet-nepamirstas-1036555

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/pasididziavimas-daugiausia-simtuku-pelne-garliavos-gimnazistai-1036751

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/pakauneje-daugeja-socialiniu-paslaugu-1036752

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/pakauneje-ambicingi-planai-kuriant-naujas-vietas-vaikams-darzeliuose-1036748

2021-07-29

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajono-futbolo-klubo-hegelmann-litauen-sventeje-kalbeta-ir-apie-ambicingus-planus-1036407

https://www.delfi.lt/projektai/kaunas-2022/aplink-kauna-vis-garsiau-skamba-siuolaikiniu-seniuniju-menines-idejos.d?id=87807595

2021-07-28

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajono-savivaldybe-siemet-pasiryzusi-sukurti-780-nauju-vietu-darzelinukams-1036240

2021-07-26

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/gaisru-pazenklinta-sv-onos-baznycia-laukia-savo-atgimimo-1035827

2021-07-12

https://www.etaplius.lt/del-kelio-remonto-darbu-bus-apribotas-eismas-akaciju-alejoje

https://www.etaplius.lt/dvyniai-is-lapiu-pasaulio-vicecempionai

2021-07-10

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/prauze-akaciju-alejos-festivalis-muzikos-myletoju-neisgasdino-net-didziule-liutis-1033783

https://www.etaplius.lt/kauno-savivaldybes-administracijos-direktorius-verslui-tikrai-prireiks-kantrybes-kol-bus-remontuojama-vilniaus-gatve

https://www.etaplius.lt/gamtos-issiilgusiu-kauno-regione-laukia-paslaptingi-sleniai-ir-stebuklingi-takai

https://www.lrytas.lt/gamta/zeme/2021/06/28/news/pries-pat-vasara-uzdarytas-kadagiu-slenio-pazintinis-takas-sulauks-atnaujinimo-19899196/

2021-07-09

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/lietuvoje-atidaromos-trys-grafo-b-h-tiskeviciaus-fotografiju-parodos-1033588

2021-07-08

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/cepelinu-sostine-vadinamoje-karmelavoje-nutups-skraidanciu-cepelinu-skulptura-1033437

2021-07-07

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/siuolaikines-kauno-rajono-seniunijos-nuo-almanachu-iki-skraidanciu-cepelinu-1033325

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/siuolaikines-kauno-rajono-seniunijos-nuo-almanachu-iki-skraidanciu-cepelinu-1033325

https://www.delfi.lt/projektai/kaunas-2022/siuolaikines-kauno-rajono-seniunijos-nuo-almanachu-iki-skraidanciu-cepelinu.d?id=87649185

2021-07-06

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/pakaunes-architekturinis-zemelapis-unikalus-1033061

2021-07-05

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/pakaunes-sventiniu-renginiu-pyneje-ir-ramuciu-gatves-roko-festivalis-1032978

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/v-targamadze-svietime-reikia-sisteminiu-pokyciu-1033065

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/verslas-greziasi-i-karmelavos-bendruomene-1033021

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/valstybes-dienos-koncerte-pazaislyje-didingi-opusai-1033044

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/ivairiu-veiklu-ir-bendravimo-pasiilge-pakaunes-moksleiviai-pramogauja-stovyklose-1033056

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/jaucakiuose-iskils-naujas-monumentas-holokausto-aukoms-atminti-1033069

2021-07-02

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajono-savivaldybe-planuoja-irengti-gyventojams-daugiau-viesu-poilsio-erdviu-1032647

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/vis-daugiau-kauno-rajono-svietimo-istaigu-elektra-gamins-saules-kolektoriai-1032657

2021-07-01

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajono-savivaldybe-skirs-daugiau-lesu-tevu-globos-netekusiu-vaiku-globejams-1032531

https://www.delfi.lt/projektai/kaunas-2022/laukiantiems-traukinio-mitinio-kauno-zveries-pasakos.d?id=87605755

2021-06-30

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/bardu-festivalis-akaciju-aleja-2021-ivyks-muzika-kultura-ir-zmones-grizta-i-kulautuva-1032284

2021-06-29

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/raudondvario-dvare-gyvasis-savaitgalis-ir-sugrizes-valstybes-gimtadienis-1031983

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/paskelbti-konkurso-kurk-etikete-daiktui-o-ne-zmogui-nugaletojai-vaiku-piesiniai-nemeluoja-1032095

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/kadagiu-tako-remontui-rasta-lesu-642-1527616

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kulautuvoje-prasidejo-pagrindiniu-gatviu-rekonstrukcija-1031994

2021-06-28

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/trumpiausia-nakti-renginiu-fiesta-prauze-kauno-rajone-1031991

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/siemet-jonines-zapyskiui-ypatingos-vyko-dviguba-svente-1031993

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajone-bendryste-su-ukininkais-vertina-ir-seniunai-ir-savivaldybe-1031986

2021-06-25

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/06/25/verslas/prauzes-socialinio-verslo-hakatonas-suteike-pirmaji-postumi-sesiems-socialiniams-verslams-kauno-regione/

2021-06-24

https://www.delfi.lt/darbas/profesijos/globejais-tape-sutuoktiniai-keista-kaip-zmones-sureiksmina-kraujo-rysi-juk-ir-kai-savas-vaikas-gimsta-juk-ne-is-karto-isimyli.d?id=87530535

2021-06-23

https://www.etaplius.lt/kulautuvoje-prasidejo-pagrindiniu-gatviu-rekonstrukcija

2021-06-21

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/rekonstruoja-pagrindines-kacergines-gatves-1031004

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajone-sprendziama-mokytoju-trukumo-problema-1031005

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/e-targanskiene-samylu-kulturos-centras-perlas-kuri-kiekvienais-metais-vis-auginame-1031016

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/pakauneje-iskylautojai-jauciasi-ne-prasciau-nei-svedijoje-1031010

https://www.etaplius.lt/papludimiuose-prie-lampedzio-ezero-ir-nemuno-miesto-biblioteka-vel-ikure-vasaros-skaityklas

https://www.etaplius.lt/kauno-rajone-vyks-slalomo-svente

2021-06-19

https://www.etaplius.lt/kulautuvoje-prasidejo-pagrindiniu-gatviu-rekonstrukcija

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000156890/kauno-rajonas-laukia-savo-sali-norinciu-pazinti-keliautoju-nuo-kelioniu-laivu-iki-jonu-sostine-parai-tampancios-jonavos

2021-06-18

https://www.lrt.lt/naujienos/sveikata/682/1434982/kauno-rajono-savivaldybe-skiepija-gyventojus-arti-namu-vakcinuotis-ragina-ir-sporto-zvaigzdes

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kauno-fortas-tapo-zveries-guoliu-menas-ar-paveldo-darkymas.d?id=87370993

2021-06-15

https://www.delfi.lt/projektai/kaunas-2022/kauno-seniunijos-demonstruoja-ivairiapusius-gyventoju-talentus-per-mena-isreiskia-vietos-tradicijas.d?id=87472819

2021-06-07

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/06/07/rajonas/kauno-rajone-vakcinuota-daugiau-nei-40-proc-gyventoju/

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/vakcinavimo-tempai-kauno-rajone-auga-1028932

https://www.krs.lt/savivaldybe/naujienos/

https://www.facebook.com/kaunorajonobendruomene

2021-06-02

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/06/02/rajonas/neramios-dienos-neveroniu-gyventojams-ar-bus-kertamas-salia-augantis-miskas-foto/

https://www.etaplius.lt/pakaunes-darzeliuose-viruso-pedsaku-aptikta-vos-keliose-grupese

https://www.etaplius.lt/kauno-rajone-johnson-johnson-vakcina-be-registracijos-paskiepyta-apie-500-zmoniu

https://www.etaplius.lt/laikinai-uzdaromi-kadagiu-slenio-ir-jurkiskio-upelio-pazintiniai-takai

2021-06-01

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/06/01/rajonas/raudondvario-dvare-ypatinga-instaliacija-turinti-svarbia-zinute/

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/06/01/rajonas/speciali-vakcinavimo-akcija-zapyskyje-sutrauke-mase-zmoniu-skiepu-uzteks-tukstanciui-foto/

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/pradeta-skiepu-be-registracijos-akcija-zapyskyje-nutiso-milziniska-eile-56-1513008

2021-05-31

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/05/31/rajonas/isskirtinio-mineralinio-vandens-kulautuvoje-bus-galima-paragauti-istisus-metus/

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/05/31/sveikata/kauno-rajone-be-isankstines-registracijos-nuo-koronaviruso-gales-pasiskiepyti-visi-norintys/

2021-05-27

https://www.delfi.lt/projektai/kaunas-2022/kauno-akropolyje-tado-cerniausko-instaliacija-kunu-susidurimai.d?id=87311039

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/05/27/rajonas/senajame-karmelavos-stadione-isisuko-statybos/

2021-05-24

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/05/24/rajonas/rysys-apie-kuri-zino-retas-pasaulines-dziazo-zvaigzdes-saknys-veda-i-vilkija/

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/05/24/rajonas/rekonstrukcijai-uzdaromas-mastaiciu-baseinas/

https://www.delfi.lt/projektai/kaunas-2022/kaunas-ir-kauno-rajonas-pradeda-skaiciuoti-laika-iki-europos-kulturos-sostines-atidarymo.d?id=87269917

2021-05-21

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/kaunas-2022/kaunas-ir-kauno-rajonas-pradeda-skaiciuoti-laika-iki-europos-kulturos-sostines-atidarymo-1102-1508272

2021-05-20

https://www.delfi.lt/bustas/nt-rinka/rajonas-perspjoves-didmiescius-perspektyvios-gyvenvietes-del-nt-kainu-kaip-magnetas-traukia-naujakurius-ir-investuotojus.d?id=87211953

2021-05-17

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajono-staigmenu-turistams-ir-sveciams-bagazas-dar-neissemtas-1025870

2021-05-13

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/05/13/rajonas/kauno-rajono-seniunijose-daugiau-specialiu-zenklu-ir-vaizdo-stebejimo-kameru/

2021-05-12

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/kaunas-2022/kauno-rajono-miskuose-siuolaikinio-cirko-spektaklio-premjera-1102-1505252

https://www.15min.lt/kultura/galerija/spektaklis-vizijos-221584#galerija/221584/5915480

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/kaunas-2022/vytauto-macernio-viziju-interpretacijos-scena-pavirsianciuose-kauno-rajono-miskuose-1102-1501692

https://www.delfi.lt/verslas/energetika/kauno-kogeneracines-jegaines-planams-deginti-daugiau-atlieku-nepritaria-kauno-rajono-savivaldybe.d?id=86978155

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/infrastrukturos-pokyciai-ramuciuose-gyventojai-ir-savivaldybe-iesko-kompromiso-1020634

2021-05-10

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/05/10/rajonas/i-atgimusia-kacergines-saltinio-aikste-kvies-ryto-pauksciai/

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kauno-rajonas-nuo-covid-19-skiepys-visus-norincius.d?id=87150013

2021-05-11

https://www.lrytas.lt/sveikata/medicinos-zinios/2021/05/11/news/pavirsiu-testavima-del-covid-19-ikimokyklinuku-istaigose-nuspresta-pradeti-ir-kauno-rajone-19324715/

https://www.etaplius.lt/pavirsiu-testavima-del-covid-19-ikimokyklinuku-istaigose-nuspresta-pradeti-ir-kauno-rajone

2021-05-10

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/05/10/rajonas/kauno-rajonas-nuo-covid-19-skiepys-visus-norincius/

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kauno-rajonas-nuo-covid-19-skiepys-visus-norincius.d?id=87150013

https://www.etaplius.lt/devyniasdesimtmetis-krastotyrininkas-is-domeikavos-dar-turi-kurybos-planu

https://www.etaplius.lt/vienoje-populiariausiu-pakaunes-vasarvieciu-kacergineje-rekonstruota-saltinio-aikst

2021-05-09

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/kaunas-2022/kaunas-2022-ambasadore-vlada-musvydaite-visos-idejos-gime-is-pajutimo-arba-kaip-apeiti-zemes-rutuli-1102-1497842

2021-05-06

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/05/06/rajonas/kauno-rajonas-baigia-sildymo-sezona/

2021-05-04

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/sv_florijono_diena_pasveikintas_ir_kauno_rajono_meras_v_makunas__savanoris_gelbetojas/

2021-05-03

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/05/03/rajonas/dalis-kauno-rajono-moksleiviu-mokslo-metus-uzbaigs-namuose/

2021-04-30

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/30/rajonas/ringauduose-atidaryti-pirmieji-bendruomeniniai-vaiku-globos-namai-foto/


2021-04-29

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/29/rajonas/neeilinis-prezidento-vizitas-kauno-rajone-kacerginietei-iteiktas-ordino-medalis-foto/

2021-04-27

https://www.delfi.lt/projektai/kaunas-2022/kauno-tvirtoves-i-forte-draugiska-menine-instaliacija-siksnosparniams-ir-ne-tik.d?id=87041065

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/kaunas-2022/kauno-tvirtoves-i-fortas-nusvito-naujomis-spalvomis-1102-1493484

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/27/rajonas/i-kauno-rajone-esancia-mokykla-tevai-vaikus-atvede-nors-testuotis-nesutiko/

https://www.delfi.lt/projektai/kaunas-2022/kauno-tvirtoves-i-forte-draugiska-menine-instaliacija-siksnosparniams-ir-ne-tik.d?id=87041065

2021-04-24

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/24/rajonas/kauno-rajono-savivaldybe-dar-karta-tare-ne-verslininku-planams-miske-irengti-karjera/

2021-04-21

https://www.lrytas.lt/gamta/eko/2021/04/21/news/kauno-rajone-irengta-vieninga-lankytinu-vietu-zenklinimo-sistema-19099825/

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/21/rajonas/kauno-rajono-gyventojai-nuo-covid-19-pasiskiepyti-gales-5-seniunijose/

2021-04-19

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/kauno_kogeneracines_jegaines_planams_deginti_daugiau_atlieku_nepritaria_kauno_rajono_savivaldybe/

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/19/rajonas/kauno-rajonas-priesinasi-kogeneracines-jegaines-planui-deginti-daugiau-atlieku/

2021-04-16

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/asmenybe/jusku-muziejaus-kurejas-arunas-snieckus-jei-ne-visuotinis-triuksmas-mes-eitume-lauk-285-1487358

2021-04-15

https://www.15min.lt/kultura/naujiena/kaunas-2022/unikalios-po-viena-stiprios-kartu-siuolaikines-seniunijos-svencia-treciaji-sezona-1102-1520640

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/15/rajonas/kauno-rajone-bus-teikiamos-socialinio-taksi-paslaugos

2021-04-14

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/14/rajonas/bendro-projekto-tiltas-sujungs-raudondvario-dvara-ir-bauskes-pili/

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/del-vilkijos-jusku-muziejaus-sukeles-audra-sarknickas-atsieme-teikta-istatymo-projekta.d?id=86941917

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kauno-rajono-savivaldybe-neskubes-iskeldinti-jusku-muziejaus-kureju.d?id=86938405

2021-04-12

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kulturos-laukas-pakauneje-pandemijos-metu-nedirvonuoja-1020637

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunaais/miesto-pulsas/pakaunes-ukininkai-neskuba-dziaugtis-ziemkenciais-1020584?komentar

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/12/rajonas/muziejuje-gyvenanti-seima-vel-skandalo-sukuryje-konflikta-kauno-rajone-eme-spresti-seimas/


2021-04-10

 https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/10/rajonas/vilkijos-a-ir-j-jusku-muziejus-taps-dar-labiau-prieinamas-visuomenei/

2021-04-08

https://www.lrytas.lt/gamta/flora/2021/04/08/news/valstybines-uredijos-vadovas-v-kaubre-paversti-miska-zvyro-karjeru-ne-geriausia-iseitis-18940201/

2021-04-05

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/05/rajonas/kauno-rajone-svarstoma-statyti-naujus-maldos-namus/

2021-04-02

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/04/02/video/kauno-rajonas-mokysis-kurti-dialoga-tarp-gyventoju-ir-savivaldybes-diegia-nauja-dalyvaujamojo-biudzeto-programa/

2021-03-29

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/kauno_rajone_vakcinu_saldytuvai_buvo_istustinti_dar_penktadieni/

2021-03-11

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/kauno_rajonas_sves_virtualiuose_renginiuose_zygiuose_konkursuose_viktorinose/

2021-03-01

https://alkas.lt/2021/03/01/sekmingiausiai-dirbancioms-kauno-rajono-imonems-padekos-zenklai/

2021-03-08

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kokiu-pokyciu-ir-nauju-paslaugu-socialineje-srityje-gali-tiketis-pakaunes-gyventojai-1015291

2021-02 -18/20

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kauno-rajono-meras-v-makunas-siulo-tobulinti-savivaldybiu-finansavimo-tvarka-56-1457744

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/v-makunas-siulo-tobulinti-savivaldybiu-finansavimo-tvarka-1012251

https://sc.bns.lt/view/item/371611

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/v-makunas-siulo-tobulinti-savivaldybiu-finansavimo-tvarka

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/02/18/rajonas/kauno-rajono-gyventojams-nemokamos-psichologo-konsultacijos/

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/j-luksa-daumantas-mudvieju-laime-neimanoma-be-tevynes-laisves-1011875

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/02/20/gamta/prognozuojamas-didziulis-potvynis-vanduo-gali-pakilti-panasiai-kaip-pries-11-metu/

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1347272/artejant-siltesniems-orams-specialistas-ispejo-pavasari-bus-potvyniu-kai-kur-situacija-primena-2010-uosius

https://www.delfi.lt/bustas/nt-rinka/savivaldybese-ivedami-papildomi-mokesciai-kai-kur-pasistatyti-nama-kainuos-brangiau.d?id=86508747

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/02/19/bustas/savivaldybese-ivedami-papildomi-mokesciai-pasistatyti-nama-kaune-kainuos-brangiau/

https://www.15min.lt/pasaulis-kiseneje/naujiena/per-lietuva/kai-kalnai-nepasiekiami-alpinistai-siulo-isbandyti-kalnuotus-zygiu-marsrutus-lietuvos-miestuose-642-1454688

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/neatlaike-sniego-svorio-kauno-rajone-ugniagesiams-teko-gelbeti-namuose-ikalinta-vyriski-59-1458094


2021- 02 -15/16

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000141373/raudondvario-dvaro-parke-ledinis-5-metru-aukscio-vytis-skulptoriai-droze-dvi-dienas

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/02/16/rajonas/vasario-16-osios-akcentai-raudondvaryje-iskilo-4-metru-aukscio-ledinis-vytis-foto/

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2021/02/16/news/vasario-16-osios-sukaktis-kauno-rajone-raudondvaryje-iskilo-4-metru-aukscio-vycio-ledo-skulptura-18309632/?fbclid=IwAR21dj3Ph2SXxT6fI4-0SAGaydJ8DaYRquxeZWST5X-W7eI5aJpUQvmSKDA

https://www.facebook.com/kaunorajonobendruomene/videos/164621085299787

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/kultura/kulturos_naujienos/vasario_16osios_isvakarese_raudondvaryje_iskilo_ledinis_vytis/

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/vokieciu_pavyzdziu_kauno_rajone_ikurti_seimos_darzeliai_jau_gali_pasidalinti_ir_savaja_patirtimi/

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajone-ikurti-seimos-darzeliai-dalijasi-patirtimi-1011677

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/raudondvaryje-iskilo-ledinis-vytis-

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/raudondvaryje-iskilo-ledinis-vytis-1011876

https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/kaune-vasario-16-aja-bus-dviguba-svente-prasides-senjoru-skiepijimas-1011858


https://www.lrytas.lt/sportas/futbolas/2021/02/15/news/-hegelmann-litauen-sukirto-rankomis-su-levanu-macarasvili-18295925/

https://www.lrytas.lt/verslas/rinkos-pulsas/2021/02/15/news/-avia-solutions-group-kreipesi-i-vyriausybes-nacionalinio-saugumo-komisija-pristatyta-0-5-mlrd-eur-investiciju-plano-dalis-18297004/

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/02/16/rajonas/pasklidus-neraminancioms-zinioms-lapiu-savartynas-sulauke-aplinkosaugininku-vizito-foto

2021-02-14

https://alkas.lt/2021/02/10/netekome-tremtinio-visuomenininko-poeto-mindaugo-babonio/

2021-02-11

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/potvynio-pavojus-svarbiausia-laiku-informuoti-gyventojus-1011236

https://www.lrytas.lt/gamta/zeme/2021/02/11/news/lietuvoje-jau-ruosiamasi-galingam-potvyniui-kauno-raj-stichine-nelaime-gali-istikti-prasidejus-atsilimui-18250120/

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1342052/besitesiant-ispudingai-ziemai-kauno-rajone-jau-rengiamasi-galimam-potvyniui

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/kauno_rajono_meras_atlaisvinant_karantino_ribas_reiketu_atsizvelgti_i_savivaldybiu_specifika/

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/lietuvos-vyriausiasis-administracinis-teismas-panaikino-kauno-rumu-priimta-darzelinuku-apmokestinimo-bylos-nutarti---

2021-02-10

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/kauno-savivaldybes-sprendimas-del-skirtingo-darzelinuku-apmokestinimo-narstomas-teismuose-suabejota-teisetumu-56-1454032

https://www.regionunaujienos.lt/lietuvos-vyriausiasis-administracinis-teismas-panaikino-kauno-rumu-priimta-darzelinuku-apmokestinimo-bylos-nutarti/

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000140795/uz-vilniaus-9-uzsienio-kalbas-mokanti-kacergines-seniune-esu-smalsi-24-valandu-paroje-nepakanka


https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1341025/merko-statyba-uz-10-mln-euru-statys-nauja-continental-gamybos-pastata

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/paskelbe-kur-pakauneje-vyks-vakcinavimas-nuo-covid-19-1011072

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kauno-rajone-vakcinavimas-nuo-covid-19-infekcijos-vyks-keliolikoje-centru.d?id=86453489

https://www.kaunieciams.lt/kauno-rajono-savivaldybe-aptare-serganciuju-koronavirusu-statistika-ir-karantino-atlaisvinimo-kelius/

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajono-savivaldybe-aptare-serganciuju-koronavirusu-statistika-ir-karantino-atlaisvinimo-kelius-101113

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2021/02/10/news/gince-del-soktelejusiu-kainu-uz-darzeliu-paslaugas-niekas-dar-nebaigta-kauno-savivaldybei-nepalanki-nutartis-18239451

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/pradejo-skiepyti-kauno-rajono-svietimo-istaigu-darbuotojus-1011129

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/02/10/rajonas/kauno-rajonas-atkreipe-demesi-i-serganciuju-koronavirusu-statistikos-neatitikimus/

2021-02-06

https://www.kaunieciams.lt/sniego-skulpturu-konkursas-lietuvos-gimtadienis-mano-kieme/

2021-02-01

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/fotografe-v-virbickaite-ezerelis-dar-neatrastas-lobis-1009616

https://m.diena.lt/naujienos/kaunas/nusikaltimai-ir-nelaimes/atomazga-baisiomis-salygomis-daugykloje-laikyto-81-suns-istorijoje-narvai-liks-tusti-1009536

https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/teismas-nubaude-kauno-rajono-sunu-veiseja-ir-konfiskavo-augintinius-laukia-tukstantine-bauda-n1079857

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/daugiabuciams-kauno-rajone-tvarkyti-100-tukst-euru-1009560

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/rekonstrukcijos-neatpazistamai-keicia-senos-statybos-darzelius-pakauneje-1009555


2021-01-31

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/01/31/zmones/neitiketina-istorija-lijana-i-autoservisa-atveze-taisyti-automobili-ir-liko-dirbti/

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000139540/zuvies-rojus-prie-karmelavos-nuo-sudymo-iki-pardavimo-viskas-bendiku-rankomis?utm_medium=Social&;

https://www.lrytas.lt/tevams/vaikai/2021/01/31/news/kauno-rajone-igyvendinamas-projektas-besimokanciu-vaiku-ismanumui-ugdyti-18106966/

2021-01-30

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/seniunai-dekoja-gyventojams--padedantiems-iveikti-ziemos-stichijos-padarinius-

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/kitos_lietuvos_zinios/keliams_pesciuju_bei_dviraciu_takams_tiesti_kauno_raj_numatyta_skirti_75_mln_euru/

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/01/30/rajonas/kauno-rajonas-siais-metais-skirs-beveik-8-mln-euru-dviraciu-infrastrukturos-projektams/

https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/1333105/keliams-pesciuju-bei-dviraciu-takams-tiesti-kauno-rajono-biudzete-numatyta-7-5-mln-euru

2021-01-29

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/pakauneje-didins-atlyginimus-ir-pedagogams-ir-socialiniams-darbuotojams-1009269

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/dekoja-su-ziemos-stichija-padedantiems-kovoti-gyventojams-niurzgaliu-tik-vienas-kitas-1009177

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/finansines-paramos-sulauks-ir-sodininku-bendrijos-1009167

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/kauno-rajono-savivaldybe-didins-atlyginimus-ir-pedagogams-ir-socialiniams-darbuotojams.d?id=86361335


2021-01-28

https://kaunas.kasvyksta.lt/2021/01/28/rajonas/kauno-rajonas-patvirtino-2021-metu-biudzeta-didziausia-demesi-skirs-svietimui-ir-kulturai/

https://www.lrytas.lt/bustas/nekilnojamasis-turtas/2021/01/28/news/kauno-rajono-valdzia-griuvantiems-daugiabuciams-skyre-100-tukst-euru-18074974/

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajonas-pasiryzes-nemazinti-darbu-tempo-1009049

2021-01-27

https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jonuciu-progimnazija-kelia-aukstyn-ugdymosi-kartele

2021-01-23

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-rajono-politikai-patvirtino-subalansuota-ir-nedeficitini-siu-metu-biudzeta-949622

2021-01-21

https://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/kauno-dienos-studijoje-e-stanionis-noriu-tapti-pasaulio-profesionalu-bokso-cempionu-1008076#.YBeMu30s8tY.facebook
/