KRAŠTOTYROS KNYGOS

Balsys Mataušas

KNYGNEŠYS

Gimė 1859 m. Gaižėnų kaime, netoli Noreikiškių, Kauno rajone. Vėliau persikėlė į Virbališkių kaimą ( Kauno raj.)

Lietuviškos spaudos parsigabendavo iš Mažosios Lietuvos. Bendradarbiavo su Garliavos knygnešiu Mykolu Dževeraku.

Nuo 1931m. paskirta 30 lt. valstybinė knygnešio pensija. 

Mirė 1938 m. balandžio mėn. 12 d. Gaižėnuose

Bakanauskas Simonas

dgobj low 2884085043052917809 1

KNYGNEŠYS

Gimė 1865 m. Vanagų kaime, Ukmergės apskrityje.

Buvo trobelninko sūnus, nuo 8 iki 22 tarnavo pas ūkininkus. Mokėsi batsiuvio amato. 1889 m. apsigyveno Raudondvaryje, plukdė į Vokietiją sielius. Grįždamas parsigabendavo knygų, religinių paveikslėlių, Gyvojo rožančiaus brolijos kortelių. Vėliau užsiėmė tik spaudos platinimu, apie 16 metų. ( iki draudimo panaikinimo). 1895 m. buvo sulaikytas policijos netoli Babtų, atimta 91 lietuviška knyga. Nubaustas 2 mėn. arešto policijos areštinėje. 1897 m. sulaikytas Virbalio muitinėje – palto kišenėse rado 32 lietuviškas maldaknyges, ir apie 300 religinių paveikslėlių. Gavo 3 mėn. arešto.
Nuo 1903 m. gyveno Novosiolkos vienkiemyje Molėtų rajone.

Mirė 1935 m.

Lit.: Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904 / B.Kaluškevičius .- 2004.

Antanavičius

Gyveno Vosiškiuose, Kauno r.

Skaityti

Antanavičienė

Gyveno Kriemaloje, Batniavos apyl., Kauno r.

Skaityti

Aglinskienė Liudvika


GARLIAVOS KNYGNEŠIO KAZIO AGLINSKO ŽMONA

Kazys Aglinskas Garliavos bažnyčioje 1891 m. birželio 25 (7) d. susituokė su Liudvika Nikolai. Ji gimė Balbieriškyje, tėvai – Feliksas Nikolai ir Juzefa Matuzevičiūtė; manytina, kad tėvas buvo prancūzų kilmės. Nikolai šeima buvo griežtų lietuviškų pažiūrų. Liudininkais buvo pakviesti Motiejus Holiakas (Oleka), gydytojas, gyvenantis Maskvoje, ir Tomas Ferdinandas Žilinskas iš Veiverių, ėjęs valstybės tarėjo pareigas, Veiverių mokytojų seminarijos mokytojas, didysis lietuvybės puoselėtojas. Kazimiero ir Liudvikos santuoka patvirtinta asmeniniais jų parašais.
Liudvika Aglinskienė buvo vyro bendramintė ir aktyviai įsitraukė į draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo veiklą. Ji ne tik priiminėdavo atgabentas laikraščių ir knygų siuntas, jas slėpdavo, bet ir organizuodavo leidinių išgabenimą tolimesniais keliais, šelpė ir maitino užėjusius knygnešius. Namus ne kartą krėtė caro žandarai, ieškojo draudžiamos spaudos. Tačiau ji visuomet rasdavo būdų apsisaugoti.
Po vienos kratos praėjus kelioms dienoms, nuo žandarų sumušimo, nervinio sukrėtimo, L. Aglinskienė, būdama tik 45 metų, mirė.
Mirė 1906 m. balandžio 17 (30) d.

Lit. iš knygos Garliava. Laikas ir žmonės / I. Stepukonienė.– Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras [2016]: 1008 p.

Kviklys Algimantas

Mokslo darbuotojas, dr. ( agrariniai m.)

Gimė 1936 m. lapkričio 23 d. Rokiškyje

Skaityti

Kraštotyrininkas Antanas Vaičius

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

KRAŠTOTYROS DRAUGIJOS KAUNO RAJONO SKYRIUS

ANTANAS VAIČIUS
kraštotyrininkas


Bibliografijos rodyklė 
1963-2009


Sudarė Virginija Tamašauskienė, Antanas Vaičius

Skaityti

Garliava spaudoje

Medžiaga rinkta iš Lietuvos M.Mažvydo nacionalinės bibliotekos korteliu vaizdų katalogo, vietovardžių kartotekos. Tekstas ir aprašas netaisytas.

Bendros žinios

Kežinaitis P. Aplink Kauną, V., Mintis, 1866, G.- p. 77-79,

Kežinaitis P. Kauno apylinkės, V., Valst. polit.mokl ir.liter. l-kla,1958, G.- p. 86-87,

Kirlys J.Garliava,”Gimtinė”, 1996, p. geg . 1-31,

Lietuvių kalbos tarmės.Chrestomatija, V.1977, Garliava p. 1999,

Rudžinskas V.Dėkoju Dievui, Rudamina, 1935, Garliavos par.,p.8-11,

Stanaitis A., Adlys P.Lietuvos TSR gyventoji, V.,1973, G.- p. 64,

Semaška A.Lietuvos keliais,V., 1989, G.-p.54,

Vadovas po Lietuvą, K. 1938, G.- p. 109-110,

Skaityti

Sausio-13-oji

1991 m.

Labokaitė D.Tautiškas Disneilendas // Tėviškės žinios.- 1991, kovo 16.

Maciulevičius S.Parkas Sitkūnuose // Tėviškės žinios.- 1991, kovo 14.

Juragių vėliava // Tėviškės žinios.- 1991, kovo 5.

Martišiūtė S.Mes su jumis // Tėviškės žinios.- 1991, vas.14

Šeštadienį Kauno rajone žmonių saugomuose Sitkūnuose. // Tėviškės žinios.- 1991, saus. 22.

Visos Kauno aikštės, Laisvės alėja, Sitkūnų ir Juragių prieigos marguoja politiniais plakatais // Tėviškės žinios.- 1991, saus. 19.

Juragiai vakar : [nuotraukos] // Tėviškės žinios.- 1991, saus. 17.

Brangūs rajono žmonės (rajono Tarybos pirmininko P.Mikelionio kreipimasis // Tėviškės žinios.- 1991.-saus. 15.

Čiučiulkaitė K. Ryto sulaukėme giedodami : [žmonių, budėjusių Vilniuje, pasakojimai] // Tėviškės žinios.- 1991.- saus. 15.

Rajono valdyba praneša : [Juragių ir Sitkūnų koordinaciniai centrai] // Tėviškės žinios.- 1991, saus. 15.

Sausio 13-osios naktį besaugant: [apie J.Vaidoto mirtį prie Sitkūnų radijo stoties] / Laisvasis Kaunas.- 1991, saus. 15.

Gabartas R. Sitkūnų gynėjų atsiminimai // Respublika.- 1991, sausio 14.

Grinevičiūtė N. Juragiai: Lietuvos langas // Laisvasis Kaunas.- 1991, saus. 14.

Petrauskaitė Z. Sitkūnų tamsoje // Laisvasis Kaunas.- 1991, saus. 14.

Čiučiulkaitė K.Iki amžiaus galo //Tėviškės žinios.- 1991, saus. 13.

Skaityti