Pradinis Kraštotyra Rašytinio paveldo fondas Straipsniai Rašytinio paveldo fondas - Geografija. Biografija. Istorija.

Rašytinio paveldo fondas - Geografija. Biografija. Istorija.

Alekna, Antanas (1872-1930)
Lietuvos istorija / parašė A.Alekna. - Kaunas : S.Banaičio sp., 1918. - 132 p., [4] žml. lap. : iliustr. - (Švento Kazimiero draugijos leidinys ; nr. 226)

Bieliukas, Kazimieras (1901-1991)
Pokarinės poliarinės kelionės, 1914-1934 / K. Bieliukas. - Kaunas : "Spaudos fondas", 1934 (Kaunas : "Varpo" sp.). - 31, [1] p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 31

Brazaitis, Juozas (1903-1974)
Vienų vieni : dvidešimt penkerių metų rezistencijoje. - Brooklyn (N.Y.) : Į Laisvę Fondas, 1964. - 424 p. - (Į Laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti leidinys ; nr. 5). - (įr.)

Bruožis, Ansas (1876-1928)
Mažoji Lietuva : jos amžių įvykiai / Ansas Bruožis. - Klaipėda : A.B. Klaipėdiškis, 1929 ("Ryto" b-vė). - 40, [3] p. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 678

Cicėnas, Jeronimas (1909-1987)
Vilnius tarp audrų / Jeronimas Cicėnas ; [žemėlapį ir Vilniaus planą darė Sk. Šlapelis ; fotonuotraukos V. Augustino ... [et al.]. - Chicago (Ill.) : Terra, 1953 (Chicago (Ill.) : M. Morkūno sp.). - 561, [5] p. : iliustr. + Okupuotoji Lietuva (1 sulankst. žml. lap.)

Daugirdaitė-Sruogienė, Vanda (1899-1997)
Lietuvos istorijos vaizdai ir raštai / V. Daugirdaitė-Sruogienė. - [Kaunas] : Sakalas, [1939]. - t.
[T.] 1. - [1939]. - 264 p. : iliustr.

Daugirdaitė-Sruogienė, Vanda (1899-1997)
Lietuvos istorija : Lietuva amžių sukūry / V. Daugirdaitė-Sruogienė. - Chicago : Tėvynės mylėtojų d-ja, 1956. - 947, [20] p., [1] sulankst. žml. lap. : iliustr. - Virš. aut. nenurodyta. - Bibliogr.: p. 941-947. - Pavard. r-klė kn. gale

Grigolaitis, Jonas
Nacių pragare : kalinio Nr.40627 išgyvenimai nacių koncentracijos stovyklose 1941-1945 / Jonas Grigolaitis. - Dillingen : Mūsų kelias, 1948. - 238 p.

Grinius, Kazys (1866-1950)
Atsiminimai ir mintys / K. Grinius. - Tübingen : Patria, 1947-1962. - 2 t.
T. 1. - Tübingen : Patria, 1947. - 300, [3] p. : portr., faks. - 400 lietuviškosios knygos sukakties metai. - : 4 Lt

Gobis, Juozas (1895-1970)
Trumpas visuotinės istorijos kursas : aukštesniųjų mokyklų pirmajam koncentrui (II, III ir IV kl.) / J. Gobis. - 2-as patais. leid. - Kaunas ; Marijampolė : Dirva, 1928. - 220 p.

Gustaitis, Algirdas (1916-2002)
Tarp Šveicarijos ir Danijos / Algirdas Gustaitis. - Nördlingen : Spektorius, 1946. - 96 p., [1] žml. lap. : iliustr.

Jurginis, Juozas (1909-1994)
Vilniaus miesto istorija : nuo seniausių laikų iki Spalio revoliucijos : [monografija] / J. Jurginis ... [et al. ; dailininkas V. Kalinauskas]. - Vilnius : Mintis, 1968. - 398 p., 66 iliustr. lap. : iliustr. - Prieš antr. aut.: J. Jurginis, V. Merkys, A. Tautavičius. - (įr.)

Friederichsen, Max (1874-1941)
Finland. Estland und Lettland. Litauen / Max Friederichsen. - Breslau : Ferdinand Hirt, 1924. - 127 p., [7] iliustr. lap. : žml. - (Jedermanns Bucherei). - Bibliogr.:p.122-127. - (Įr.) : 2 Lt 80 ct

Kapačinskas, Juozas (1907-1992)
Siaubingos dienos = Horrifying days : 1944-1950 metų atsiminimai / Juozas Kapačinskas. - Chicago (Ill.) : Čikagos lietuvių literatūros d-ja, 1965 (M. Morkūno sp.). - 273 p. : iliustr. - Virš. aut. Nenurodytas

Klimas, Petras (1891-1969)
Lietuvių senobės bruožai / P. Klimas. - Vilnius : Liet. mokslo d-ja, 1919. - 169, [1] p. - (Lietuvių mokslo draugijos leidinys). - Antr. dabartine rašyba: Lietuvių senovės bruožai. - Baltica. Berlin, 1980, įr. 750
Lietuva, šalis mano brangioji / viršeliai ir meninė dalis J. Firinausko ; tekstai V. Šalčiūno. - Weilheim-Teck : Atžalynas, 1950. - 88 p., [1] sulankst. iliustr. lap. : iliustr., nuotr. - Viršelio antr.: Lithuania, my dear Country ; Litauen, mein liebstes Land
Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai = Mémoire de la Faculté de Droit de l'Université de Lithuanie / Lietuos universitetas. Teisių fakultetas. - Kaunas : Lietuvos universitetas. Teisių fakultetas, 1923-1939. - Nuo 1930 m. leidžiama antr.: Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto darbai. - Taip pat vartojama antr.: Lietuvos universiteto Teisių fakulteto leidinys ; Teisių fakulteto darbai ; Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto darbai
T. 4, kn. 1 : Užnemunė po Prūsais (1795-1807) : istorinis teisės ir politikos tyrinėjimas / Augustinas Janulaitis. - 1928. - X, 404 p., [1] žml. lap. : žml. - Bibliogr.: : p. V-X. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 731