Pradinis Kraštotyra Rašytinio paveldo fondas Straipsniai Rašytinio paveldo fondas - Grožinė literatūra. Kalba. Žodynai.

Rašytinio paveldo fondas - Grožinė literatūra. Kalba. Žodynai.

Aistis, Jonas (1904-1973)
Be tėvynės brangios / Jonas Aistis. - Thompson : Marianapolio kolegija, 1942. - 60,[3] p.
Pilnatis : parinktos eilės / Jonas Aistis ; redagavo ir žodį parašė Bern. Brazdžionis ; [viršelį ir iliustrcijas piešė A. Vaičaitis]. - Schweinfurt : L. Vismantas, 1948. - 159, [1] p. : iliustr. - Su S. Džiugo ekslibrisu
Apie laiką ir žmones / Jonas Aistis. - Chicago (Ill.) : Terra, [1954] (Chicago (Ill.) : M. Morkūno sp.). - 249, [2] p.
Milfordo gatvės elegijos : [publicistika] / Jonas Aistis. - London : Nida, 1968. - 200 p. - (Nidos knygų klubo leidinys ; nr. 70)

Alantas, Vytautas (1902-1990)
Dramos veikalai / Vytautas Alantas. - Dillingen : Mūsų kelias, 1947. - 126 p. - Išleista su: Aukštadvaris ; Buhalterijos klaida
Pragaro pošvaistės : romanas / Vytautas Alantas. - Memmingen : Tremtis, 1951. - 432, [1] p. - Virš. aut. nenurodytas
Ant siūbuojančios žemės : novelės / Vytautas Alantas. - Kirchheim-Teck, 1946. - I50, [1] p .

Andriukaitis, Vladas (1903-1936)
Audra Žemaičiuose : Vytauto Didžiojo laikų apysaka / Vladas Andriukaitis. - 2-asis leid. - [Brooklyn] : Gabija, 1954. - 217, [1] p.
Aukštyn : moterų kūrybos almanachas / redagavo Bronė Buivydaitė ; įvadą parašė G. Petkevičaitė. - Kaunas : "Žaibo" sp., 1930. - 208, [3] p, [10] portr. lap. : portr. - : 2 Lt 50 ct

Baronas, Aloyzas (1917-1980)
Valerijono lašai / sutaisė ir sumaišė S. Aliūnas. - Chicago : Nemunas, 1954. - 64 p.

Bieliackinas, Simonas (1874-1944)
Lavinsko amžius : romanas / S. Bieliackinas. - [Kaunas] : Spaudos fondas, [1937]. - 402 p.

Biliūnas, Jonas (1879-1907)
Rinktiniai raštai / Jonas Biliūnas. - Gunzenhausen : L.T.B. Gunzenhauseno skyrius, 1946 (Gunzenhausen : J. Riedel'sche Buchdruckerei : Br.V.A.P. Šulaičiai). - 158 p. : iliustr., portr.

Binkis, Kazys (1893-1942)
Motiejus Valančius. 1875-1935 : šešių dešimčių metų mirties sukaktuvėms paminėti / Kazys Binkis ; viršelį piešė T. Kulakauskas. - Kaunas : K. Binkis, 1935. - 63 p. : iliustr.

Biržiška, Mykolas (1882-1962)
Iš musų kultūros ir literatūros istorijos / M. Biržiškos. - Kaunas : VDU humanitarinių mokslų fakultetas, 1931-1938 (Kaunas : "Spindulio" b-vės sp.). - 2 kn. - Dalis teksto rus.

Biržiška, Mykolas (1882-1962)
Rinktiniai mūsų senovės raštai : medžiaga lietuvių raštijos mokslui aukštesniosiose mokyklose. - Kaunas, 1927. - 254 p., 11 iliustr. lap. - (Švietimo ministerijos Knygų komisijos leidinys ; nr. 149)