Pradinis Kraštotyra Rašytinio paveldo fondas Straipsniai Rašytinio paveldo fondas - Visuomenės mokslai. Tautosaka.

Rašytinio paveldo fondas - Visuomenės mokslai. Tautosaka.

Balys, Jonas (1909-2011)
Lietuvių mitologiškos sakmės / Jonas Balys. - London : Nida, 1956. - 191 p. - (Nidos knygų klubo leidinys ; nr. 13). - Papild. lapo antr.: Lithuanian mythological legends. - Nugarėlės antr.: Lietuvių sakmės. - Dalis teksto, turinys ir santr. angl. - Edmundo Jasiūno biblioteka (98/33401). - : 3 Lt 00 ct

Būtėnas, Petras (1896-1980)
Lietuvių tautotyros žinių ir senienų rinkimo programa / sudarė P.Butėnas. - Šiauliai : "Vilties" draugija, 1925. - 208 p.
Lietuvių tautosaka. - Kaunas : Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1956. - 159 p. - (Mokinio biblioteka)

Gudynas
Kišeninis advokatas / Gudynas. - Kaunas : Knygynas "Baltoji gėlė", [1930]. - 156 p. - (Knygyno "Baltoji gėlė" leidinys ; nr. 9)

Gustaitis, Motiejus (1870-1927)
Lietuvos vyčių dovanėlė / M.Gustaitis. - Chicago, Ill. : Draugas, 1915. - 28 p.

Hetzer, Hildegard (1899-)
Auklėjimo klaidos / Hildegard Hetzer ; iš vokiečių kalbos išvertė Alfonsas Gučas. - [Kaunas] : Lietuvos vaiko draugija, [1936] (Kaunas : Koop. "Raidės" sp.). - 109, [1] p. - Bibliogr.: p. 107-109
Instrukcija auto priemonių tarnybai / Generalio štabo valdybos IV skyrius. - Kaunas, 1930. - 23 p.

Kalifornijos lietuvių almanachas = California Lithuanian almanac : Kalifornijoje gyvenančių lietuvių adresai ir telefonai, draugijų, organizacijų, klubų ir kitų sambūrių sąrašai, biznieriai bei profesionalai, moteliai, apartamentai ir kitos informacijos / prepared by A.F. Skirius. - 4-a laida. - Los Angeles, Cal. : Lithuanian Chamber of Commerce of Los Angeles, 1983 (Los Angeles : "Lietuvių dienų" sp.). - 128 p. : žml.

Katkus, Mikalojus (1852-1944)
Balanos gadynė : [atsiminimai] / M. Katkus. - [Vilnius] : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949. - 236 p., [1] portr. lap : iliustr.
Kn. taip pat: M. Katkus ir jo "Balanos gadynė" / M. Korsakas.

Klimas, Petras (1891-1969)
Lietuva : jos gyventojai ir sienos / parašė P. Klimas. - Vilniuje : P. Klimas, 1917 (Vilnius : M. Kuktos sp.). - 62, [1] p., [1] sulankst. žml. lap. : žml.
Lietuvos pramonė ir jos gamyba / tautinei pramonei kelti komitetui pritariant paruošė ir išleido D. Gruodis. - Kaunas : D. Gruodis, 1930 (Kaunas : "Spindulio" b-vės sp.). - 200 p. : portr., iliustr.
Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai = Mémoire de la Faculté de Droit de l'Université de Lithuanie / Lietuvos universitetas. Teisių fakultetas. - Kaunas : Lietuvos universitetas. Teisių fakultetas, 1923-1939. - Nuo 1930 m. leidžiama antr.: Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto darbai. - Taip pat vartojama antr.: Lietuvos universiteto Teisių fakulteto leidinys ; Teisių fakulteto darbai ; Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto darbai
T. 2, kn. 4 : Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas XVI-XVIII amž. : jo atsiradimas, veikimas ir reikšmė Lietuvos gyvenime / Augustinas Janulaitis. - 1927. - 171 p. - Dalis teksto lenk., rus. - Bibliogr. išnašose
Lietuvių studentų tautininkų korporacija "Neo-Lithuania" ir Jaunoji Lietuva, Filiae Lithuaniae, Lietuva, Herkus Montė, Geležinis Vilkas, Viltis, Lietuvių tautinis akademinis sambūris, 1922-1992 / [redakcinė kolegija: Jonas Jurkūnas (pirmininkas) ... [et al.]]. - Chicago : Korp! Neo-Lithuania, 1992. - 461 p. : nuotr., portr. - Pavardžių r-klė: p. 445-457. - (įr.) : 15 Lt

Leonas, Petras (1864-1938)
Sociologijos paskaitos / Petras Leonas. - Kaunas : Vytauto Didžiojo univ. Teisių fak., 1939. - XIX, [4], 404 p., [1] portr. lap. : iliustr. - Viršelio antr.: Sociologija. - Santr. pranc. - Bibliogr.: p. 383-385. - Vardų r-klė: 386-391. - Dalykų r-klė: 392-400. - (įr.) : 4 Lt
Pėstininkų statutas / Krašto apsaugos ministerija. - Kaunas : Kariuomenės štabas, sp. ir šviet. sk., 1936-. - d. D.1 : Rikiuotė. - 1937. - 110, [2] p.

Römeris, Mykolas (1880-1945)
Valstybė ir jos konstitucinė teisė = L'État et son droit constitutionnel / Mykolas Römer'is. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakultetas, 1934-[1939]. - 2 d. - (Teisės mokslų biblioteka)
D. 1 : Valstybė = L'État. - 1934. - 2 t. - (Teisės mokslų biblioteka)
T. 1. - 1934. - XII, 340 p. - (Teisės mokslų biblioteka ; 20)
Smulkioji tautosaka / surinko ir užrašė Jonas Mingirdas. - Los Angeles (Calif.) : Bonnie Press, 1958-1971. - kn. - Kn. 2 antr.: Lietuvių smulkioji tautosaka
[Kn. 1] : Patarlės, priežodžiai, posakiai. - 1958. - 182 p. : iliustr. - R-klė: p. 165-182. - (įr.) : 4 Lt

Šalčius, Petras (1893-1958)
Kooperacija : kooperacijos paskaitų kursas / Petras Šalčius. - Kaunas, 1931. - XII, 358 p. - (Ekonominių mokslų biblioteka ; nr. 7)
Konvencija dėl Klaipėdos krašto = Konvention über das Memelgebiet = Statut of the Territory of Memel = Statut du Territoire de Memel. - Klaipėda/Memel : Klaipėdos Krašto Direktorija, 1925. - 83 p. - Tekstas lygiagr. liet., angl., vok
Coudenhove-Kalergi, Richard Nicolaus von (1894-1972), grafas
Jungtinės Europos Valstybės : kommen die Vereinigten Staaten von Europa? / Coudenhove-Kalergi R.N. ; vertė J. Butėnas. - Kaunas : Informacinės ir organizacinės lit. l-kla, 1939. - 111, [1] p
Suchomlinow, W.A.
Erinnnerungen : Deutche Ausgabe / W.A. Suchomlinow. - Berlin : Reimar Hobbing Verlag, 1924. - 526 p.

Tau, skiltininke! : [skiltininkų vadovėlio konspektas] / spaudai paruošė E. Reikenis ir A. Krausas. - Detmold : LSB vadija, 1948. - 220 p. : iliustr.

Williams, Eric (1911-1983)
Medinis arklys / Eric Williams ; vertė Br. Aušrotas. - [Brooklyn (N.Y.)] : Karys, 1952. - 189 p. : iliustr. - : 2 Lt