Pradinis Kraštotyra Rašytinio paveldo fondas Straipsniai Rašytinio paveldo fondas - Bendrasis skyrius.

Rašytinio paveldo fondas - Bendrasis skyrius.

Biržiška, Mykolas (1882-1962)
Mūsų raštų istorija / M. Biržiška. - 2-as leid. - Kaunas : Švietimo ministerijos knygų leidimo komisija, [1925] (Kaunas : Valstybės sp.). - d.
D. 1 : Ligi 1864 m. - 1925. - 139, [5] p. : iliustr., portr. - Bibliografinė nuoroda: Baltica. - Berlin, 1980. Įr. nr. 1686
Mano kalendorius. - Kaunas : Vairas, 1928. - m.-
1931 metams : ketvirtieji metai. - 1930 (Kaunas : Koop. "Raidės" sp.). - XVI, 96 p. : iliustr. - Tiražas 25000 egz.

Mikalauskas, Ignas (1911-1996)
Kelios mintys žurnalistui / Barnabas Ign. Mikalauskas. - New York : Lietuvių Žurnalistų Sąjunga, 1956 (Brooklyn (N.Y.) : Tėvų Pranciškonų sp.). - 16 p.
Prietelius : kalendorius 1926 metams : šie metai turi 365 dienas. - [Vilnius, 1925]. - 128 p. : portr. - : 5 Lt

Petrika, Antanas (1891-1974)
Lietuvių literatūros draugija ir pažangieji Amerikos lietuviai / Antanas Petrika. - [Brooklyn, N.Y.] : Amerikos Lietuvių darbininkų literatūros draugija, 1965. - 363 p. : portr. - (Amerikos Lietuvių darbininkų literatūros draugijos leidinys ; Nr. 74). - Viršelio antr.: LLD ir pažangieji Amerikos lietuviai

Rūkas, Antanas (1907-1967)
Vienišo žmogaus gyvenimas = The life of a lonely man : Juozo Adomaičio-Dėdės Šerno gyvenimo bruožai / Antanas Rūkas. - Chicago : Amerikos liet. istorijos d-ja, 1962. - 206, [2] p. : portr. - : 2 Lt 80 ct

Šalkauskis, Stasys (1886-1941)
Bendrosios mokslinio darbo metodikos pradai / Stasys Šalkauskis. - Kaunas : [s.n.], 1926. - 130, [6] p. - Įrišta su: Šalkauskis St. Racionali mokyklų organizacijos sistema. Kaunas, 1927 (LNB:LAK2778//00/26228). - Bibliogr.: p. [34]. - : 2 Lt 50 ct
Šimtajėgis žmogus : trumpa iliustruota kultūros istorija : mokslo populiarizacija / iš Van Loon'o, Lippert'o, Schurtz'o ir kitų autorių raštų sudarė ir papildė savo mintimis ir straipsniais Stasys Dabušis. - Kaunas : Sakalas, 1937. - t. : iliustr.

Tijūnaitis, Stasys (1888-1966)
Lietuvos atgijimas / parašė S. Tijunaitis. - [Seinai : „Šaltinio" knygynas], 1911 (Seinai : Laukaičio, Dvaranausko, Narjausko ir b-vės sp.). - 103, [1] p. : portr. - ("Žmonių knygyno" išleidimas ; nr. 5). - Aut. (S.T.) pratarmė, p. 3-4, ir baig. žodis: p. 101-103 - P. 4 (virš.): Jau išėjo iš spaudos... (4 pavad.) ; Šiais metais dar išeis... (3 pavad.). - Tiražas [2000] egz.