Kauno rajono paminklai - Partizanams - VIII

okuose gustaicio sodyboje 

ROKŲ SENIŪNIJA

Paminklas žuvusiems partizanams -Tautmyliui, Juozui Miliauskui - Sapnui ir Albinui Juodžiui - Šturmui atminti. Pastatytas 2005 m. Rokų kaime, Gustaitynėje, Onutės Stasiulevičiūtės- Čepienės rūpesčiu.

Lit. ir nuotr.: Pakaunės dešimtmečiai / [idėjos autorius ir sudarytojas Petras Garnys]. - Kaunas : Arx reklama : Kauno rajono savivaldybė, 2015

Kauno rajono kapinės -1941 m. birželio sukilėlių sušaudymo vieta

sukil


KAČERGINĖS SENIŪNIJA
KAČERGINĖ

Šioje, kryžiumi paženklintoje vietoje, raudonarmiečiai 1941-06-23 sušaudė 1941 m. birželio sukilimo Kačerginės būrio 2 sukilėlius: Zapyškio policijos nuovados policininką Boleslovą Daukšį, g. 1915 m., gyv. Kauno aps. ir Stasį Linkevičių, g. 1912 m., gyv. Zapyškyje, Kauno apskr.

Lit. ir nuotr.:https://kvr.kpd.lt

Paminklai holokaustom aukoms - Vilkijos seniūnija


565654


VILKIJOS SENIŪNIJA
VILKIJA

Vilkijos žydų senosios kapinės,kuriose išlikę įvairių formų pilko, rausvo granito ir betoniniai antkapiai, jų fragmentai su iškaltais memorialiniais įrašais hebrajų rašmenimis.1992 m. įrašytos į Lietuvos kultūros vertybių registrą.


Lit. ir nuotr.: https://kvr.kpd.lt

Kauno rajono kapinės - Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapinės Girininkų I km. Alšėnų sen.


55555

556566

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
GIRININKŲ I KAIMAS

Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapinės. 1992 m. įrašytos į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Lit. ir nuotr.: https://kvr.kpd.lt

Paminklai holokausto aukoms - Zapyškio seniūnija - III


5556

5666

ZAPYŠKIO SENIŪNIJA
ZAPYŠKIS

Zapyškio senosios žydų kapinės, kuriose palaidoti Zapyškio žydų tautybės gyventojai. 1992 m.kapinės įrašytos į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Nuo kada laidota šiose kapinėse tiksliai nėra žinoma. Spėjama, kad nuo žydų įsikūrimo Zapiškyje. Miestelis minimas nuo 1575 m. Per jį ėjo svarbus Kauno-Virbalio prekybos ir pašto traktas. 1825-1847 m. turėjo miesto teises. 1800 m. Zapiškyje gyveno 107, 1856 m. - 486, 1897 m. - 547, 1923 m. - 589 gyventojai. 1940 m. Zapyškyje veikė žydų pradinė mokykla, gyveno apie 50 žydų šeimų.


Lit. ir nuotr.:https://kvr.kpd.lt

Kauno rajono piliakalniai - Paštuvos piliakalnis8585


BATNIAVOS SENIŪNIJA
BATNIAVOS KAIMAS

Aikštelė (trikampė, apie 160 m ilgio šiaurės ir pietų kryptimi ir 20 m pločio pietiniame gale į šiaurės pusę žemėja apie 3 m; aikštelė apaugusi mišku, jos viršuje yra seno keliuko žymės), pylimai (aikštelės pietiniame gale supiltas 0,7 m aukščio ir 6 m pločio pirmas pylimas su 1,4 m aukščio išoriniu šlaitu; už prieš šį pylimą iškasto griovio supiltas antras 0,5 m aukščio ir 4,5 m pločio pylimas su išoriniu 1,2 m aukščio šlaitu; pylimai sulėkštėję; grioviai (pirmas, tarp abiejų pylimų esantis griovys yra 1 m gylio ir 4 m pločio, antrasis, prieš antrą pylimą esantis griovys yra 0,5 m gylio ir 3 m pločio; grioviai užslinkę); terasa (piliakalnio pietvakariniame šlaite, apie 1 m žemiau aikštelės pirmas griovys ir antras pylimas virsta apie 3 m pločio terasa); šlaitai (statūs, 10–12 m aukščio nuo Nemuno slėnio ir Tamsės upelio; šiaurės vakarų šlaite yra gilios seno keliuko provėžos, šlaitai apaugę mišku. Priklauso kompleksui Paštuvos piliakalniui su priešpiliu. Datuojamas II tūkstantmečio pr. 2017 m. įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Lit. ir nuotr.:https://kvr.kpd.lt

Kauno rajono kapinės - Partizanų žūties vieta Altoniškių km. Zapyškio sen.


5000

50001


5001123

ZAPYŠKIO SENIŪNIJA
ALTONIŠKIŲ KAIMAS

Šioje vietoje, kautynių su MGB čekistais 1951 m. gegužės 20 d.metu, žuvo Tauro apygardos štabo visuomeninės dalies viršininkas Juozas Totoraitis-Čigonas ir kiti Lietuvos partizanai.

Lit. ir nuotr.:https://kvr.kpd.lt

2019 m. projektai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamas projektas Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911-17-0004 „Kai idėjos virsta realybe: Garliavos miesto bendruomenės aktyvinimas ir stiprinimas, mažinant socialinę atskirtį“. Projekto veiklomis prisidedama prie Priemonės tikslo - pagerinti vietos gyventojų socialines - ekonomines gyvenimo sąlygas, mažinant socialinę atskirtį, didinant užimtumo galimybes ir bendruomenės narių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenės, verslo ir valdžios ryšius. Organizuodami edukacinius užsiėmimus visus metus, įskaitant ir moksleivių vasaros atostogų metu, užtikrinsime vaikų ir paauglių užimtumą, prisidėsime prie socialinės atskirties mažinimo. Projekto tiesioginė tikslinė grupė - Garliavos miesto socialinės rizikos bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai ir paaugliai, įtraukiant projekto partnerio - „Kauno rajono socialinių paslaugų centro skyriaus „Garliavos vaikų dienos centrą“ ir jam priklausančius socialinės rizikos šeimose augančius vaikus. Projektinėse veiklose dalyvaus 50 projekto dalyvių, įtraukiant Garliavos miesto socialinės rizikos bei mažas pajamas gaunančių šeimų vaikus ir paauglius. Projekto trukmė - 2018 m. rugsėjis - 2019 m. spalis. Projektą iš dalies finansuoja Europos Socialinio fondo agentūra ir skiria 5818,71 Eur. sumą.

Projektas „Išmanusis kultūros kelias Kauno rajone - II“. Projekto tikslas - pasitelkiant šiuolaikinių technologijų naudojimu pagrįstus sprendimus, sukurti šiuolaikinio, interaktyvaus virtualaus Kauno rajono kultūros gido antrą dalį prieinamą nutolusiam nuo bibliotekos vartotojui bei visai bendruomenei. Skatinti vietinę ir tarptautinę bendruomenę domėtis Kauno rajono kraštovaizdžio ir gamtos paveldu bei saugoti jos istorinę atmintį. Projekto trukmė - 2018 m. vasaris - gruodis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 8000 Eur sumą.

Projektas „Iš ko „susideda“ Lietuva?“. Projekto tikslas paskatinti Kauno rajono vaikus ir jaunimą, ypač gyvenančius nuo centrų nutolusiose vietovėse, geriau pažinti Lietuvos kultūrą per aktualią ir vertingą literatūrą. Suteikti galimybę moksleiviams patiems pasijusti kultūros dalimi bendraujant su žinomais kūrėjais ir kartu su jais įsiliejant į bendras veiklas. Bus surengta renginių ciklas temomis: „Lietuvą formuojantys įvykiai“, „Uždegantys žmonės“, „Paslaptingosios mitologinės būtybės“ ir „Lietuvos gamta per objektyvą“ Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir kai kuriuose padaliniuose. Bus organizuojami susitikimai su šiuolaikiniais įdomiais žinomais kūrėjais. Bus organizuojamos interaktyvios viktorinos, skatinančios moksleivių aktyvumą renginių metu. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria3200,00 Eur sumą.

Projektas "Naujos patirtys per kultūrą" pakvies Kauno rajono bendruomenių jaunimą ir vyresnio amžiaus narius į aktyvias veiklas. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje  pristatomi renginiai taps įvairių bendruomenės narių susitikimų ir bendravimo vieta. Į profesionalaus meno renginius bus pakviesti penkiolikos rajono kaimų ir miestelių bendruomenių gyventojai.  Projekto uždaviniai: pristatyti profesionalų meną, užtikrinti visas sąlygas kaimų, miestelių bendruomenės nariams aktyviai dalyvauti renginiuose. Paruošti žaidimo „Žinių mūšis“ klausimus. Suorganizuoti penkiolikoje rajono miesteliuose ir kaimuose žaidimą „Žinių mūšis“. Projektą "Naujos patirtys per kultūrą" iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir skiria 2400,00 Eur.

Kauno rajono paminklai - Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta


800

VILKIJOS  SENIŪNIJA
VILKIJA

Vilkijoje palaidota 11 Sovietų Sąjungos karių, žuvusių 1944 m. 2006 m. palaidojimo vietos teritoriją sutvarkė Rusijos ambasada Lietuvoje Rusijos Federacijos lėšomis. 1993 m. ši vieta įrašyta į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Lit. ir nuotr.: https://kvr.kpd.lt

Kauno rajono kapinės - Partizanų žūties vieta Girininkų km. Alšėnų sen.


4

ALŠĖNŲ SENIŪNIJA
GIRININKŲ II KAIMAS

Šioje vietoje 1949 m. kovo mėn. 3 d. kovojo ir žuvo Tauro apygardos 4 Birutės rinktinės Arlausko kuopos partizanai (bunkeryje susisprogdino).
Kovojo su MGB Kauno valdybos karine čekistine grupe Šališkių miške, dab. Pajūrio miškas, Kazlų Rūdos sav.: būrio vadas Juozapas Nėnius-Inžinas, grupės vadas Antanas Siaurys-Strazdas, Petras Jankus-Vanagas, Vytautas Žilinskas-Genys.

Lit. ir nuotr.: https://kvr.kpd.lt